ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ประชุมผู้บริหารเรื่องการบริหารงบประมาณเบิกจ่ายโครงการปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เรื่อง การบริหารบุคคล การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2564 การประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply