ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

มนตรี ถ่ายภาพ ประภัสสร จัดทำ

Leave a Reply