ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่สนับสนุนเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน และร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปลำไยกึ่งอบแห้งให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เลขที่ 141/1 หมูที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสุวรรณ ปันธิดาการย์จริยา หัวหน้าส่วนการตลาดและลูกค้าธุรกิจ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 และคณะ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน