ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนเมืองเกษตรปลอดภัย เกษตรลำพูนลุยยกระดับสินค้าเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา15.00 น นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุม มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การมอบหมายงาน แผนงานฝึกอบรมเกษตรกร/สถานที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ