ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก – ตำบลท่าวังพร้าว

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก – ตำบลท่าวังพร้าว ณศาลาอเนกประสงค์ฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ