ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนขันเคลื่อนโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย .

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำแผนการจัดการบ้านเรือนเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วมโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย โดยให้ความรู้ในเรื่องการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์และจัดทำแผนฯ ณ บ้านป่าเส้า ม.9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน