ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มผลิต ร่วม ประชุมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน และพิจารณาแผนการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดลำพูน ให้มีเป้าหมายและมีทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันทุกภาคส่วน และสามารถนำไปกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องและบูรณาการงานร่วมกัน