ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) กับภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ