ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจรับรอง โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจรับรอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนายอัศวิน ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565