ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามงานอำเภอบ้านธิ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำพูนได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในเชิงรุก นอกกรอบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งได้เน้น โครงการขับเคลื่อน GAP การรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มาตรการการการแก้ไขปัญหาลำไยราคาตกต่ำ โดยการลดพื้นที่ปลูก การปลูกพืชแซมระหว่างต้นลำไย การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และได้เน้นการรักษาความสะอาดภายใน/นอกสำนักงาน โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด(กิจกรรม 5 ส) เป็นต้น