ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ประชุม MM สัญจร ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เครือข่าย) อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน สวนปทุมทิพย์ โดยมี YSF นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า และเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมนำเสนอการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการส่งออกมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ การแปรรูปมะม่วงในรูปแบบต่างๆ การเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและสินค้าแปรรูป รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจการปลูกมะม่วงคุณภาพ

วิสาหกิจชุมชน พัฒนาสมุนไพรครบวงจรอำเภอเวียงหนองล่อง กัญชาเพื่อการแพทย์