ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 8 จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีการชี้แจง รายงานผลการดำเนินงาน แผนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การทำงานเขิงรุกให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นสถานที่ให้บริการเกษตรกร อาทิ การเปิดตลาดเกษตรกร คลินิกปรึกษาโรคพืช การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงแหนแดง การป่องกันและแก่ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ การสนับสนุนและบูรณาการงานร่วมกับส่งนกลางและจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น