ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ/และแผนและผังความเหมาะสมการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดย นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง)แผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และ(ร่าง) แผนและผังความเหมาะสมการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดทำเพื่อเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ตามภูมิศาสตร์ให้มีความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้งบประมาณของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซท์ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน