ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนอบรมการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ของศาลากลางจังหวัดลำพูน