ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา สุนันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ศจช.ระดับจังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต (ครั้งที่ 2) ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อที่จะได้พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป