ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมเชื่อมโยงตลาดลำไยคุณภาพระหว่างแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการส่งออก ลำไย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงตลาดลำไยคุณภาพระหว่างแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการส่งออก ลำไยอินโดนีเซีย เพื่อวางแผนและบริหารลำไยในฤดูของจังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน และประธานแปลงใหญ่ลำไย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน