ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานบูรณาการจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่