ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้และสำรวจโรคแมลงศัตรูมะม่วง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้และสำรวจโรคแมลงศัตรูมะม่วง ณ แปลงมะม่วง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ทั้งนี้ ได้มีการให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะม่วงแก่เกษตรกร