ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมคนให้พร้อมกับงาน เพื่อช่วยเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2565 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ และฝึกปฏิบัติจัดเวทีชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านธิ เพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรของอำเภอบ้านธิ ซึ่งนำไปจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดยจังหวัดลำพูนมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ราย และมีทีมพี่เลี้ยงจากจังหวัดและอำเภอรวม 7 ราย