ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยบุคคลเป้าหมาย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าพนักงานธุรการอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน