ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ 4 cluster กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่ม 4 cluster เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Conference ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธาน