ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด เป้าหมาย 112,493 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม