ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามโครงการเยือน CP RAM

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน และเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมการติดตามโครงการเยือน CP RAM โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรกับภาคเอกชน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้อำเภอบ้านโฮ่ง กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ตำบลอุโมงค์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ บริษัทซีพีแรม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน