ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอป่าซาง

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรชร ปัญเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะนิเทศที่ 3 นำโดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ออกนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ พื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางให้การต้อนรับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานตามโครงการตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมทั้งมีเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2565 ของอำเภอป่าซาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และมีการเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกร ณ ตำบลฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน+14LikeComment