ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรม BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ได้รับฟังการบรรยายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดลำพูน การพัฒนาสินค้าเกษตร ลำไย มะม่วง กระเทียม ด้วย BCG Model ระดับจังหวัด