ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ครั้งที่ 2) ณ ตำบลบ้านโฮ่ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งและ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ครั้งที่ 2) โดยมีการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยแพงแหนแดงช่วย ขั้นตอนในการสำรวจแปลงผัก และฝึกปฏิบัติในการสำรวจแมลงในแปลงผัก และเรียนรู้การจำแนกแมลงศัตรูพืช กับแมลงศัตรูธรรมชาติ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 10 ราย ณ แปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน