ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศ ทีม 1 นิเทศงาน อำเภอเวียงหนองล่อง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด ปี 2566 คณะที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง โดยมี นางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมสวนมะม่วงของนายสงัด ทรายคำ เกษตรกรทำสวนดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดลำพูน ปี 2566