ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566ณ เทศบาลตำบลดงดำ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ – นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอลี้ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการ การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ การบริการฉีดวัคซีนในสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานทุกสาขาฯจำนวน 20 อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่