ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ครอบครัวนายสว่าง วงศ์ษา ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมการตรวจเยี่ยม จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน