ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเยี่ยม บ้านครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ครอบครัว นายศรศักดิ์ ปินไชย ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ครอบครัวนางเสงี่ยม ปันไหว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน และนางวันเพ็ญ ส่งน้อย บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมการตรวจเยี่ยม จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน