ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน งานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดลำพูน