ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting: PM) ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting: PM) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ มีการแจ้งประเด็นที่สำคัญในระดับกรมและระดับจังหวัด การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน