ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะ ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุมอย่งพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางชั้น 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน