ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต ครั้งที่ 3/2566