ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าลำพูนฯ มอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมขับเคลื่อนผลงานจนได้รับรางวัล ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหัดลำพูน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมขับเคลื่อนผลงานจนได้รับรางวัล ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและการสร้างขวัญกำลังใจ