ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย