ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566