ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566