ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ประชุมหารือร่วมกับบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565