ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) จังหวัดลำพูน ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566