ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน