ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์