ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2567 พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน)