ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1