ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร