ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา