ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านป่าขาม ตำบลเหมืองง่า

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านป่าขาม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมมอบสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในแปลงเรียนรู้ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า และแมลงหางหนีบ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในแปลงเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับการลงทุน กระบวนการผลิต ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค