ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Excellence เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง