ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567