ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569